Josipa Jovi?a 51/1
21000 Split ? HRVATSKA
TEL: + 385 (0)21 494 666
FAX: + 385 (0)21 494 670

e-mail: nicomi@nicomi.hr

Made from the new Oyster Perpetual Rolex replica watches uk Deepsea Oystersteel with a D-blue surface. In 2014, the brand launched this surface to pay tribute to the Deepsea Challenge rolex replica. On this expedition, Rolex and the National Geographic Society worked together to replica watches actively support filmmaker and explorer James Cameron replica watches online.
slabostrujna instalacija objekata

O nama

NICOMI COMMUNICATIONS

Poduze?e Nicomi osnovano je 1991 godine, te uspje?no dovodi na hrvatsko tr?i?te vrhunsku elektroni?ku tehnologiju, te svojim stru?nim i logisti?kim resursima poma?e partnerima i krajnjim korisnicima pri projektiranju, nabavi, implementaciji i odr?avanju sljede?ih sustava:

 • VATRODOJAVA
 • PLINODOJAVA
 • VIDEO NADZOR
 • INTELIGENTNE SOBE
 • WELLNESS SUSTAVI
 • VIDEO PARLAFONI
 • PARLAFONI
 • PARKING SUSTAVI
 • PARKIRNE BARIJERE
 • DVORI?NA VRATA
 • KONTROLA PRISTUPA
 • PROTUPROVALA
 • PARKING SUSTAVI
 • SOS SUSTAVI
 • TELEFONSKE CENTRALE
 • STRUKTURNO KABLIRANJE
 • OZVU?ENJE
 • SATV SUSTAVI
 • MODULARNI SUSTAV PREKIDA?A I UTI?NICA “AVE”

 

Dobro koncipiranim asortimanom rje?enja za implementaciju navedenih sustava, ispunjavamo aktualnu nezaobilaznu potrebu za suvremenom, ali u isto vrijeme i pristupa?nom tehnologijom, osiguravaju?i SIGURNOST, KOMFOR I UGODAN OSJE?AJ.

Renomirani dobavlja?i, vrhunski proizvodi, u?inkovita logistika, pouzdana tehni?ka podr?ka, brz i u?inkovit servis, te educirani i motivirani zaposlenici temelj su na?eg dosada?njeg, ali i budu?eg rasta i razvoja.

Dobar bonitet i ugled omogu?uje nam da u kratkom roku osiguramo robu u ?eljenim kvalitetama, standardima i koli?inama, popra?enu odgovaraju?im certifikatima proizvo?a?a o kvaliteti i porijeklu robe.

Ozbiljnost pristupa i izvrsne suradnje sa svim na?im poslovnim partnerima rezultat su kontinuiranog odnosa prema specifi?nostima na?eg tr?i?ta.
Tako?er, izlagali smo na mnogobrojnim specijaliziranim sajmovima i priredbama, te odr?avali samostalne promocije proizoda.

Na? tim ?ine visoko kvalificirani stru?njaci koji posjeduju vrhunska znanja u razli?itim podru?jima elektroni?kih znanosti te vi?egodi?nje iskustvo ste?eno u projektima realiziranim u razli?itim okolinama (stambeni, poslovni, privatni i javni objekti...).
Zadovoljstvo djelatnika i njihovu identifikaciju sa misijom tvrtke osiguravamo kroz prijateljsko i otvoreno radno okru?enje gdje se po?tuju njihove potrebe, ?elje i o?ekivanja, gdje njihove vje?tine i znanja dolaze do punog izra?aja, omogu?avaju?i i tra?e?i razvoj istih.

Osnovni cilj poduze?a je brzo i kvalitetno odgovoriti na zahtjeve tr?i?ta ?to osiguravamo kroz suradnju s vode?im europskim proizvo?a?ima.

Na?a misija:

 • postizanje zadovoljstva kupaca i kreiranje dodatne vrijednosti za njihove poslovne procese kroz na?e projekte, proizvode i usluge
 • realizacija naprednih rje?enja prepoznatljivih po sadr?aju, kvaliteti, sigurnosti i prilagodljivosti
 • odabir moderne i provjerene tehnologije koja osigurava kvalitetu, sigurnost, jednostavnost, pouzdanost i funkcionalnost na?ih sustava
 • izvr?avanje svih projekata u roku bez obzira na slo?enost i opseg poslova
 • po?tivanje pravila struke i eti?kih principa u radu ?ime osiguravamo da se poslovni ciljevi dosegnu na zadovoljstvo svih uklju?enih: korisnika, djelatnika i partnera

 

Nakon ?to na na?im Internet stranicama pogledate u?i izbor iz na?e ponude slobodno nas kontaktirajte u vezi svih pitanja putem e-maila ili telefona.

Nadamo se da ?ete i Vi u nama prepoznati kvalitetu i pouzdanog partnera.

Sva prava pridržana © Nicomi d.o.o. - Split • Izrada i dizajn: Studio Mađor, Body Jewelry